• จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

    จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

    จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone : ZAEZ) โดยมีสาระสำคัญเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวางแผนและการบริหารจัดการมหานครการบินระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เที่ยวบิน การค้า และการลงทุน เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ (29 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ ZAEZ จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกียรติเสวนาเกี่ยวกับเรื่อง “มหานครการบินเจิ้งโจว – EEC (Zhengzhou – EEC Aerotropolis)” พร้อมด้วย Mr. Ma Jian, Director of Zhengzhou Airport Economy Zone และ Professor John D. Kasarda, Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามหานครการบิน และในเวลาต่อมาเป็นพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา EEC Aerotropolis” นำโดยพลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยว ผู้แทนนายกเมืองพัทยา นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา EEC Aerotropolis ระหว่างภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150