• Monthly Archives: ԧҤ 2019

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562

  วันนี้ (27 ส.ค.62) เวลา 13.30 น.นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การส่วนบริหารจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562โดยกำหนดจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562 และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เทศบาลนครระยอง ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งมีประเภทกีฬาในการจัดแข่งขัน 11 ประเภท โดยเมืองพัทยาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 7 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเปตอง การแข่งขันกรีฑา โดยทีมที่ชนะในอันดับ 1-3 ในแต่ละชนิดกีฬา จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC

  พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC

  วันนี้ (27 ส.ค.62)เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC โดยมีนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมช์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนชุมชนหนองปลาไหล ชุมชนจังหวัดระยอง ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และชุนชนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ อยู่สบายรีสอร์ท ชุมชนหนองปลาไหลพัทยา

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ระยะที่ 2 “Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และเส้นทางภายใต้แนวคิด Thailand 7 MICE Magnificent Themes ในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยการผจญภัย กิจกรรมนำเสนออาหารไทยฯ กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การสร้างทีมเวิร์ค การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ กิจกรรมบรรยากาศชายหาด ให้สามารถแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่หรือชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกลยุทธ์ของสสปน. ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในเมืองไมซ์ซิตี้ และเมืองรองใกล้เคียงให้มีศักยภาพ ด้วยการยกระดับเมืองต่างๆของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กรนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งเป็นนักเดินทางธุรกิจให้สามารถมีทางเลือกหลากหลายในการพิจารณามาจัดงานในประเทศไทยต่อไป เป็นการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะสร้างความมั่นใจทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองรองใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมาย ให้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมไมซ์อีกด้วย


  “ ทรภ.1 จัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน”

  “ ทรภ.1 จัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน”

   วันนี้ 27 ส.ค. 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บัญชา

  การทัพเรือภาคที่ 1 (ประธาน พมพ.ทรภ.1/ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 (ระดับผู้บริหาร) ณ โรงแรม เดอะไซมิส (The Siamese) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2562 ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมา
  โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานความมั่นคงฯ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัด/ผู้แทน จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่แถบชายทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด จำนวน 11 จังหวัด รวมทั้ง กทม.และเมืองพัทยา ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้ด้วย

  : ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1


  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงใจอย่างเต็มอิ่ม จุใจตลอดทั้งเดือนกันยายน 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพัทยาครบรอบ 60 ปี เมืองแห่งการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาดึงกิจกรรมสนุกสนานบันเทิงใจอย่างเต็มอิ่ม จุใจตลอดทั้งเดือนกันยายน 2562 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพัทยาครบรอบ 60 ปี เมืองแห่งการท่องเที่ยว

  พัทยา…เมืองแห่งสีสันที่มีความหลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแห่งศิลปะ ประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมที่ร่วมสมัย เป็นเมืองที่ครบวงจร มีความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นเมืองแห่งดนตรีและกีฬา มีโรงแรม รีสอร์ท พักชั้นนำหลากหลายที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีกิจกรรมชายหาดที่สนุกสนานปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเทศกาลและกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่พร้อมเติมเต็มความสุขได้อย่างต่อเนื่อง ที่ให้คุณเข้าร่วมสัมผัสได้ตลอดทั้งปี

  สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวประจำเดือนกันยายน 2562 นี้ มีมากมายหลากหลายกิจกรรม ดังนี้
  วันที่ 8 กันยายน 2562 ฟิตร่างกายให้พร้อม พบกับกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน 2562 Pattaya walk and run for charity ครั้งที่ 7 (LOMA Run 2019 ) ณ ชายหาดจอมเทียน พัทยา
  วันที่ 17 – 28 กันยายน 2562 เชิญชมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก ประจำปี 2562 อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  วันที่ 20 – 22 กันยายน 2562 มาสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ต ในงาน ASIAN IDOL MUSIC FEST 2019 ณ ชายหาดพัทยา
  วันที่ 21 กันยายน 2562 เชิญนักวิ่งหัวใจแกร่ง ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “80 YEARS BATMAN PATTAYA NIGHT RUN” ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น. ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya และชายหาดพัทยา

  พลาดไม่ได้แล้ว กับกิจกรรมหลากหลายที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตา ซึมซับด้วยหัวใจกับความสุข สนุกสนานและความบันเทิง ที่เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมไว้ต้อนรับทุกท่านอย่างจุใจตลอดทั้งกันยายน 2562 นี้ ส่วนเดือนตุลาคมจะมีกิจกรรมอะไร ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆได้ โดยพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) รวมถึง เว็บไซค์ www.pattayacityevents.com และ www.pattaya.go.th เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว

  สอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  21 ก.ย.นี้ ขอเชิญนักวิ่งหัวใจแกร่ง ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “80 YEARS BATMAN PATTAYA NIGHT RUN” ณ ชายหาดพัทยา

  21 ก.ย.นี้ ขอเชิญนักวิ่งหัวใจแกร่ง ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “80 YEARS BATMAN PATTAYA NIGHT RUN” ณ ชายหาดพัทยา

  วันนี้ (26 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล ” 80 YEARS BATMAN PATTAYA NIGHT RUN ” โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานฯ ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด มหาชน นำเสนอรูปแบบการจัดงานครั้งนี้

  ด้วยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และบริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด มหาชน กำหนดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “80 YEARS BATMAN PATTAYA NIGHT RUN” ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น. ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya และชายหาดพัทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานสาธารณกุศล เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

  สำหรับการจัดงาน “80 Years Batman Pattaya Night Run” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Batman เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในท็อปลิสต์ของหลายๆ คน ที่มีอายุยาวนานถึง 80 ปี และด้วยความเป็นฮีโร่สุดแสนยิ่งใหญ่ ทั่วโลกจึงมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 80 ปี ในงาน Batman Run Series ที่หลากหลายประเทศทั่วโลกจัดพร้อมกันในวันที่ 21 กันยายน 2562 นี้ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงไทยก็เข้าร่วมด้วยเช่นกัน สำหรับในประเทศไทยนั้นงานวิ่งเฉลิมฉลองนี้จะจัดขึ้นที่ชายหาดพัทยา ในชื่องาน Batman Pattaya Night Run ซึ่งแบ่งระยะทางวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 3 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร สำหรับระยะทาง 6 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่นอายุ จะมีโล่และเงินรางวัลมอบให้อีกด้วย ความพิเศษของงาน Batman Pattaya Night Run คือผู้สมัครงานวิ่งสามารถเลือกทีมตัวละครที่ชื่นชอบได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ #TEAMBATMAN #TEAMTHEJOKER และ #TEAMHARLEYQUINN สำหรับพรีเซนเตอร์หลักของงานนี้ พวกเขามาพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดจี๊ดในการเป็นตัวละครสุดโปรดของพวกเขา โดย #TEAMTHEJOKER นำทัพโดย เผือก พงศธร และต้นหอม ศกุนตลา เป็นหัวโจกแห่ง #TEAMHARLEYQUINN นอกจากงานวิ่งแล้ว งานนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการประกวดแต่งชุดแฟนซีในคอนเซป #AlwaysBatman เพียงแต่งตัวเป็นตัวละครสุดโปรดใน Batman ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 10,000 บาท จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำหรับใครที่เป็นสาวก Batman ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ออกวิ่งไปกับสาวก Batman พร้อมกันทั่วโลก สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 62 นี้เท่านั้น (สมัครได้ที่นี่: https://batmanpattayanightrun.com/ หรือ https://jogandjoy.run/project/detail/48) ติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมนี้ได้ทาง https://www.facebook.com/BatmanPattayaNightRun/ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3128 ในวันและเวลาราชการ


  พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกัน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

  พิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกัน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

  วันนี้ (26 ส.ค.62) เวลา 08.30 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการหัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองพัทยา 3จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

  ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงและกำหนดให้เป็นวาระสำคัญในนโยบายการบริหารราชการ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยา โดยปรับจากกระบวนการและรูปแบบการจัดการเชิงรับสู่ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้หายไปจากสังคม ในการนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง โดยกำหนดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย เป็นปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีแกนนำนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาอีกด้วย


  เมืองพัทยา ขุดลอกรางระบายน้ำ ปรับปรุงถนน-บ่อพัก ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ขุดลอกรางระบายน้ำ ปรับปรุงถนน-บ่อพัก ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานลอกตะกอน+วัชพืชบริเวณร่องกลางถนนสุขุมวิทหน้าร้านตันติวัฒน์พัทยาใต้
  2.งานลอกรางระบายน้ำบริเวณภายในตลาดเก่านาเกลือ(ลานโพธิ์)
  3.งานขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟหน้าตลาดผลไม้ไทย
  4.งานแย็กสกัดบ่อพัก+ถนนคอนกรีตเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับBoxCulvertระบายน้ำบริเวณกลางซอยสุขุมวิทพัทยา36เชื่อมซอยสุขุมวิทพัทยา34/1(ข้างห้างบุญถาวร)
  5.งานปรับปรุงถนนชำรุดยุบตัวบริเวณถนนพัทยานาเกลือปากทางเข้าหมู่บ้านรุ่งโรจน์
  6.งานปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณปากซอยพัทยาใต้9ถนนพัทยาใต้

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยา เก็บกวาดฉีดล้างและตัดแต่งต้นไม้ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา เก็บกวาดฉีดล้างและตัดแต่งต้นไม้ สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดดินฉีดล้างทำความสะอาดถนนพัทยาสายสามข้างมุมอร่อย
  2.ตัดแต่งไม้สูงใหญ่ที่ชายหาดจอมเทียน

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ส่งเสริมเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ส่งเสริมเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด

  วันนี้ (23 ส.ค.62) เวลา 08.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดฯเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของเมืองพัทยา ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักการกีฬา มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักการให้อภัย

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในฯในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 โรงเรียน แบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี (ชายหญิง) แบ่งประเภทกีฬาและกรีฑาเป็น 7 ประเภท ได้แก่ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง และกรีฑา ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงวงโยธวาทิต การแสดงเทควันโด้ และขบวนพาเหรดจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11โรงเรียน และหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว เป็นการแข่งขันกรีฑารอบชิงชนะเลิศ (ตามโปรแกรม) ตามลำดับ
  สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มจากครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สนใจยาเสพติด อบายมุขต่างๆ ก่อให้เกิดความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอีกด้วย


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ วัดกระทิงลาย เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ณ วัดกระทิงลาย เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  วันที่ (23 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด คณะทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา ร่วมให้บริการประชาชนฟรี..ณ ศาลาการเปรียญ วัดกระทิงลาย ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ มารับบริการเป็นจำนวนมาก

  ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้รับอนุมัติจัดทำการโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562 ในวันนี้ ณ วัดกระทิงลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยภายในงานมีการให้บริการต่างๆ ฟรี ดังนี้

  1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เช่น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป นำโดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเมืองพัทยา และให้บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ นำโดยเภสัชกร วีรพงษ์ ธัมโชตัง และทีมงานเภสัชกร โรงพยาบาลเมืองพัทยา
  2. บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
  3. บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง นำโดยนางกษมา บุณยะวรรธนะ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ
  4. บริการทรายอะเบท สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และ gift set ชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำโดย ร.ต.อ. หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  5. บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ นำโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  6. บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์
  7. บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข
  8. ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการดำเนินงานกองทุนวันละบาท และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสำนักพัฒนาสังคม
  9. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยกลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา
  10. ร่วมสนุกกับเกมส์ ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพและรับของรางวัลมากมาย

  สำหรับการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ครั้งต่อไป ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ

  สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150