• ขอเชิญนักการสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยปี 2562

  ขอเชิญนักการสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยปี 2562

  ขอเชิญนักการสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยปี 2562

  สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวันที่ 4 กันยายน 2562 จะเป็นการประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ประเภท Oral Presentation ส่วนวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-10.00 น.จะเป็นพิธีเปิดการประชุม“ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง:การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต” (reform for Change: Primary Health care in the future) โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การบรรยายพิเศษ “การสนับสนุนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562”โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,การอภิปราย “การกระจายอำนาจ:ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย” โดยนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายรังสรรค์ นันกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง รอง ผอ.สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,การบรรยาย “การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ และความก้าวหน้าของบุคลากรใน รพ.สต.สสอ.” โดย นายสรรเสริญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล และพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสาธารณสุขปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอและตำบลเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ให้เกิดความรู้ใหม่ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยมีเป้าหมายจากหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 6,000 คน

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสมพงษ์ จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง หมายเลขโทรศัพท์ 081 0014915

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150