• พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4

  พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4

  พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4

  วันนี้(11 ก.ย.62) 14.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีฯ ณ สวนนงนุชพัทยา

  กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคม/ชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆมากมาย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นักเรียน สถานประกอบการ และจิตอาสา ในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา เช่น การรณรงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การคัดกรองสารเสพติดให้กับเยาวชน ชุมชน และสถานประกอบการ การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาให้สมกับคำว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นเมืองที่สร้างความมั่นใจและอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือน

  ซึ่งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมสร้างพลังเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1 โรงเรียนเมือง 2 โรงเรียนเมือง 3 จำนวน 225 คน
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 จำนวน 188 คน
  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 จำนวน 119 คน
  โดยในวันนี้เป็นการจัดในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนเมือง 10 จำนวน 161 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดรัณ เตชะโสภนวนิช และคณะ จากสถาบันพัฒนาผู้นำเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดพลังและสร้างเครือข่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เพื่อการเฝ้าระวังและนำไปสู่การยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเมืองพัทยาให้ได้อย่างถึงที่สุด

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150