• วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ

  วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ

  วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ

  วันนี้ (12 ก.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านรถไฟ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่สำคัญ โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม คณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ซึ่งหลังจากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนเจริญพัฒนา​ ชุมชนซอย 5 ธันวา​ ชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนบ้านเนินรถไฟ

  วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบประชาชนและส่วนราชการ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ซึ่งการจัดโครงการฯดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเป็นการรับฟังและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปัญหา ผลกระทบกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในวันนี้เป็นการลงพื้นที่พัทยา เพื่อพบปะผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังประเด็นความต้องการต่างๆของประชาชน โดยแบ่งกลุ่มต่างๆเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มประเด็นผลกระทบจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง
  2. กลุ่มประเด็นขยะและสิ่งแวดล้อม
  3. กลุ่มประเด็นน้ำท่วมในเขตเมืองพัทยา
  4. กลุ่มประเด็นข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการบริหารงานเมืองพัทยาและการจัดทำบริการสาธารณะ

  ซึ่งผลสรุปที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการดังกล่าวจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ นำมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมายประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเสนอแนะและเร่งรัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150