• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครสกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครสกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครสกลนคร

  วันนี้ (11 ก.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ให้เกียรติบรรยายสรุปและให้การต้อนรับนายบุญส่ง วิจักษณบุญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร และคณะ จำนวน 220คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เทศบาลนครสกลนคร จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลนครสกลนคร หลักสูตร “การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่เมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรี โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงาน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี รวมทั้งความพร้อมในด้านต่างๆ จึงมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ สร้างภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150