• ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 พร้อมเสนอติดตามและประเมินผล ยกระดับหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนเพิ่มความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 พร้อมเสนอติดตามและประเมินผล ยกระดับหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนเพิ่มความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 พร้อมเสนอติดตามและประเมินผล ยกระดับหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนเพิ่มความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  วันนี้ (18 ก.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พัทยาประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุนต่างๆ โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ร.อ.หญิงลภัสรดา สาธาระกุล หัวหน้าฝ่ายหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจาก โรงพยาบาลบางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ท้องถิ่นอำเภอบางละมุง ผู้แทนชุมชน อสม.เมืองพัทยา คณะกรรมการบริหารกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีการพัฒนาและประเมินผลในเรื่องของคุณภาพในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาการนำเสนอโครงการต่างๆ โดยแบ่งเป็นประเภท โครงการ ได้แก่ โครงการประเภทที่ 2 และ 3 ซึ่งได้มีการอนุมัติตามแผนโครงการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

  • โครงการประเภทที่ 2 เป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชน และหน่วยงานอื่น จำนวน 54 โครงการ อาทิ โครงการชุมชนซอยไปรษณีย์รักษ์สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โครงการชมรมรักษ์สุขภาพ Zumba Dance นาเกลือ โครงการสร้างเสริมสุขภาพชมรมโยคะนาเกลือ โครงการชมรมไลน์แดนซ์ชุมชนแหลมราชเวชรักษ์สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โครงการสร้างเสริมสุขภาพชมรมแบดมินตันนาเกลือ โครงการเสริมสร้างสุขภาพของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงด้วยกีฬาฟุตซอล โครงการรักษ์สุขภาพชุมชนชัยพรวิถี โครงการชุมชนลานโพธิ์รักษาสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก โครงการชุมชนบ้านรักหัวทุ่งสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล โครงการขยับกายละลายไขมัน ฯลฯ
  • โครงการประเภทที่ 3 เป็นกิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรังของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 4 โครงการ มีดังนี้ โครงการรักษ์สุขภาพเชิงเขาสวนสาธารณะเมืองพัทยา โครงการชมรมรักษ์สุขภาพบนเขาสวนสาธารณะเมืองพัทยา โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชมรมหัวใจใสวัย 70 และโครงการรักษ์สุขภาพโพธิสาร

  ซึ่งในวันนี้เป็นการพิจารณาโครงการตามแผนงบประมาณ 2562 – 2563 เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของแต่ละแผนงานหรือโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบัญญัติหรือตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่เมืองพัทยา จึงได้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการประเภท ที่ 1 และ โครงการประเภทที่ 4 มีดังนี้

  • โครงการประเภทที่ 1 เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา โครงการรณรงค์เฝ้าระวังไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา โครงการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำป้องกันและควบคุมโรค โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมาพัทยา โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ 2563
  • โครงการประเภทที่ 4 เป็นกิจกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาประจำปี 2563 และโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

  สำหรับโครงการที่รับอนุมัติ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มอบหมายหน่วยงานตามแผนที่เสนอ เพื่อดำเนินการตามแผนทันที สำหรับรายละเอียดของโครงการต่างๆ ตามประเภทที่ 1 – 4 สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3270 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา “update”

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150