• เมืองพัทยาจัดการประชุมเสวนาเพื่อการรณรงค์ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3 โซน 3

  เมืองพัทยาจัดการประชุมเสวนาเพื่อการรณรงค์ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3 โซน 3

  เมืองพัทยาจัดการประชุมเสวนาเพื่อการรณรงค์ ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3 โซน 3

  วันนี้ (18ก.ย.62) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเพื่อการรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 3 โซน 3 โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการหัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง ผู้แทนชุมชน ประชาชนในเขตชุมชนบ้านหนองพังแค นักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา7 เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา (ศอ.ปส.) และทีมงานวิทยากรจากเมืองพัทยา ต่างเข้าร่วมรับฟังการเสวนากันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ทำการชุมชนบ้านหนองพังแคพัทยา
  ด้วยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ภายใต้โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เมืองพัทยา โซนที่ 3 จัดประชุมเสวนาเพื่อการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งวันนี้เป็นเขตของชุมชนบ้านหนองพังแค ภายใต้แนวคิดที่ว่า เมืองพัทยาต้องมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และดำเนินกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุกโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาร่วมเป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการเข้าร่วมประเมินสถานการณ์การเสวนาอีกด้วย วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน สนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาของผู้บริหารเมืองพัทยา สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ สามารถควบคุมสถานการณ์และลดระดับของปัญหายาเสพติดให้เห็นผลชัดเจน เป็นรูปธรรม สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อดำเนินกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านยาเสพติด แก่กลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในกลุ่มโรงเรียน ชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมายที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน นักเรียน สถานประกอบการ และจิตอาสา ออกมาร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองสีขาว ปลอดยาเสพติดอย่างถาวรต่อไปในอนาคต.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150