• เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนจิตอาสาที่ทำความดี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562

  เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนจิตอาสาที่ทำความดี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562

  เมืองพัทยามอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนจิตอาสาที่ทำความดี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562

  เมื่อวันที่ (20 ก.ย.62) เวลา 14.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีคณะครู นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาโดยสำนักการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช และมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ รวมถึงศักยภาพสภานักเรียนให้มีความเป็นผู้นำมีความเข้มแข็ง กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป สำหรับการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันนี้เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนต้นแบบจิตอาสาทำความดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสังคม จำนวน 140 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนและยกย่อง เชิดชู คุณงามความดี ความเสียสละ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150