• การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  วันนี้(23 ก.ย.62) เวลา 10.30 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 25 ราย โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนที่สมัครใจและมีความประสงค์ที่จะดูแลกันและกันบนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมคิดร่วมกันสร้างระบบร่วมกัน บริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาจึงเป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ ในรูปแบบของการออมวันละบาทของสมาชิกทุกคน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการสวัสดิการสังคม ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยามีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 2,758 คน ได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของภาคประชาชนบริหารจัดการและจัดสวัสดิการการดูแลสมาชิก บนพื้นฐานที่สอดคล้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และสิ่งสำคัญ คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้มีการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการของชุมชนที่มุ่งเน้นการจัดการตนเอง การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันญาติมิตร ให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ให้การดูแลเอาใจใส่กันและกัน ทำให้การจัดสวัสดิการมิใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเท่านั้น แต่สวัสดิการเป็นทั้งกำลังใจ กำลังทรัพย์ และเป็นกระบวนการของการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมเป็นธรรมและเท่าเทียม ถือเป็นความสำเร็จของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาในการปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ให้มีการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนแทนชุดเดิมที่หมดวาระ เพื่อให้กองทุนได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีศักยภาพ เกิดการบริหารจัดการที่ดี เอื้อต่อการจัดสวัสดิการและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล จำนวน 25 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ต่อไปอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150