• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีการเสนอขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 (3) และข้อ28 (1) ที่กำหนดให้สภาเมืองพัทยาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา จำนวน 3 คน และคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาจำนวน 3 คน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 และข้อ 11 กำหนดให้คณะกรรมการฯดังกล่าวทั้ง 2 คณะ มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งสภาเมืองพัทยาได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาแทนชุดเดิมที่ครบวาระตามระเบียบฯ ดังนี้
  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ได้แก่

  1. นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  2. นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  3. นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
  4. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา
  5. นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา
  6. ดร.วสันต์ นาวเหนียว สมาชิกสภาเมืองพัทยา
   ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ จะทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาให้ข้อเสนอแนะร่วมจัดทำ และพิจารณาให้ความเห็นร่างแผนพัฒนาฯ แผนการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150