• กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองพัทยา ชลบุรี (อ.บางละมุง) ครั้งที่ 1

  กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองพัทยา ชลบุรี (อ.บางละมุง) ครั้งที่ 1

  กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองพัทยา ชลบุรี (อ.บางละมุง) ครั้งที่ 1

  วันนี้ (24 ก.ย. 62) เวลา 14.15 น. ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (อำเภอบางละมุง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ นำเสนอขั้นตอนวิธีการศึกษาและแผนการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีผู้แทนชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้

  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้อง ในวันนี้จึงได้เดินทางมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 เพื่อเสนอแนะโครงการ รับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมฯ จากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการและผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1.เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมตามบทบาท ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน
  2.เพื่อจัดทำร่างกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ที่เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือ พ.ศ.2562
  3.เพื่อจัดทำแผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมือง
  4.เพื่อจัดทำผังกลยุทธ์ แผนงานโครงการพัฒนาและแผนปฏิบัติการ สำหรับใช้เป็นผังแม่บทในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยเป็นรายละเอียดรูปแบบแนวทางและมาตรการต่างๆในการดำเนินการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5.เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาฟื้นที่ในด้านต่างๆจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน

  ทั้งนี้การดำเนินงานจะมีการวางกรอบและขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 8 งวดงานคือ
  1.นำเสนอแผนการดำเนินงานและร่างขอบเขตผังเมืองรวม
  2.สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัวของเมือง รวบรวมและสำรวจข้อมูลด้านต่างๆ
  3.การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและประชุม ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
  4.รายงานการวางและจัดทำผังเมืองรวม
  5.การประชุมและแสดงข้อคิดเห็นประชาชน ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562
  6.ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง
  7.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
  8.เอกสาร แผนผัง แผนที่ เพื่อเตรียมปิดประกาศ 90 วัน

  ทั้งนี้จะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะในที่ประชุมวันนี้ เสนอต่อคณะกรรมการกำกับโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (อำเภอบางละมุง) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150