• เมืองพัทยาได้รับประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาได้รับประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาได้รับประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

  วันนี้ (27 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2562 และได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 29 องค์กร ที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป โดยเมืองพัทยาผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนด้วยคะแนน 102 คะแนน จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.56 โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายกเมืองพัทยา เข้ารับประกาศเกียรติคุณฯจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีฯ ซึ่งมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนถิ่น เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150