• เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในพื้นที่พัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในพื้นที่พัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในพื้นที่พัทยา

  วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นประธานการประชุมพร้อมรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศฯ ในพื้นที่พัทยา

  ด้วยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร มีอํานาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุและการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่พัทยา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือได้ถึงจุดเป้าหมาย โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ การดูแลรักษาด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสุขภาพเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การออกกฎหมายรับรองทางเพศ ช่องว่างระหว่างองค์กร ในกรณีที่เกิดเหตุมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ เรื่องกลุ่มคนข้ามเพศ สิทธิมนุษยชน ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่การสงเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม การส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150