• 15 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

  15 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

  15 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

  วันนี้(8 ต.ค.62)เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา
  (PATTAYA BRAND) โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง นางสาวสายใจ พาหุฬา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุม 231

  ตามที่เมืองพัทยาได้จัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์และงานบริการที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองพัทยา ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับผลิตภัณฑ์และงานบริการของผู้ประกอบการและเมืองพัทยา รวมทั้งเป็นการขยายช่องทางการตลาด พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจในการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา

  ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ทั้งนี้มีผู้สนใจยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา(PATTAYA BRAND)จำนวน 21 ราย 86 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองสาขาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของผู้สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 จำนวน 2 ราย 15 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  1.นายสมหมาย พัฒนดิลก (ย่าทิม) จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาหม่องเขียวผสมเถาเอ็นอ่อน ยาหม่องเหลือง ยาหม่องดำ บาล์มขาว ยาน้ำมันเหลือง ยาน้ำมันเขียว ยาน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกาย ยาหม่องแดง
  2.นายศุภวิชญ์ ทัศนศร (เปาเหล่ากง) จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง ซาลาเปาไส้ถั่วดำ ซาลาเปาไส้เผือกแป๊ะก๊วย ซาลาเปาไส้ครีม ขนมจีบหมู ขนมจีบปู

  ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)ได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 2 ราย ใช้ตราสัญลักษณ์ (PATTAYA BRAND) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจในด้านการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของเมืองพัทยาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150