• พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “หัตถ์เพชร” รุ่น 14 รุ่น 15 และ รุ่น 16

  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “หัตถ์เพชร” รุ่น 14 รุ่น 15 และ รุ่น 16

  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “หัตถ์เพชร” รุ่น 14 รุ่น 15 และ รุ่น 16

  เมื่อวันที่​ 4 ต.ค.2562​ เวลา 18.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย​ หัตถ์เพชร รุ่น14 15 และ 16 โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และผู้ที่ผ่านการอบรมฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ เดอะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

  ตามที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน​ ส่วนพัฒนาชุมชน​ สำนักพัฒนาสังคม​ ได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน​ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและนวดฝ่าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยานั้น โดยแบ่งการอบรมเป็น​ 2​ รุ่น​ ดังนี้
  ครั้งที่ 1 (หัตถ์เพชรรุ่น 15)
  -หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงแบ่งเป็นวิชาทฤษฎี 27 ชั่วโมง และปฏิบัติ 73 ชั่วโมง ฝึกทฤษฎีจริงภาคสนาม 50 ชั่วโมง หรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 30 คน ระยะเวลา 18 วันตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คนซึ่งผ่านการอบรมจำนวน 30 คน
  -หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงแบ่งเป็นวิชาภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมงและปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 20 ชั่วโมง หรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 20 คน ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-21 มีนาคม 2562 โดยหลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คนซึ่งผ่านการอบรม จำนวน 30 คน

  ครั้งที่ 2​ (หัตถ์เพชรรุ่น 16)
  -หลักสูตรไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงแบ่งเป็นวิชาทฤษฎี 27 ชั่วโมงและปฏิบัติ 73 ชั่วโมง ฝึกทฤษฎีจริงภาคสนาม 50 ชั่วโมงหรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 30 คนระยะเวลา 18 วันตั้งแต่วันที่ 11-27 มิถุนายน 2562​ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คนซึ่งผ่านการอบรมจำนวน 30 คน
  -หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง แบ่งเป็นวิชาภาคทฤษฎี 4 ชั่วโมงและปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 20 ชั่วโมงหรือให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 20 คนระยะเวลา 5 วันตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คนไม่ผ่าน 1 คน เนื่องจากไม่เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 20 ชั่วโมง

  ซึ่งในวันนี้เป็นการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย หัตถ์เพชร รุ่น 14 15 และ รุ่น 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมฯนำความรู้ไปประกอบอาชีพ​ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150