• เมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุสำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

  เมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุสำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

  เมืองพัทยา เปิดลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุสำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

  ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2504) ลงทะเบียนขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ยกเว้นเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการ

  สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิขอเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.ผู้มีสิทธิ ได้แก่ บุคคลที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2504 และมีสัญชาติไทย

  1. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา แต่ยังไม่ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  2. ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ (ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากเมืองพัทยาอยู่ก่อนแล้ว หากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถมายื่นขอเงินสวัสดิการผู้สูงอายุได้อีก)
   ผู้สูงอายุจะต้องนำหลักฐานเอกสารมายื่นขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  5. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ

  ทั้งนี้ผู้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง ให้ญาติ เช่น สามีภรรยา ลูก พี่น้อง มายื่นแทน โดยเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนพร้อมหนังสือมอบอำนาจ โดยหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา และหากตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือย้ายออกจากเขตทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ถือว่าขาดคุณสมบัติ จึงขอให้ท่านแจ้งมายังเมืองพัทยาด้วย และขอให้ผู้ที่ย้ายออกไปจากทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ไปยื่นขอลงทะเบียนใหม่ ณ สำนักงานท้องถิ่นที่ตนย้ายไปอยู่ใหม่ทันที เพื่อรักษาสิทธิของตน ส่วนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ เมืองพัทยาจะจ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน จนถึงเดือนที่เสียชีวิต

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักพัฒนาสังคม อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3261

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150