• PEA เข้าชี้แจงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมติดตั้ง Smart Meter รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) พัทยาในอนาคต เริ่ม 15 ต.ค.นี้

  PEA เข้าชี้แจงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมติดตั้ง Smart Meter รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) พัทยาในอนาคต เริ่ม 15 ต.ค.นี้

  PEA เข้าชี้แจงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมติดตั้ง Smart Meter รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) พัทยาในอนาคต เริ่ม 15 ต.ค.นี้

  วันนี้ (11 ต.ค. 2562) นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นำผู้บริหารในสังกัดที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ ฯ และหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย SMART GRID ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่าย SMART GRID ในภาพรวม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะผู้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย SMART GRID ของไทย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาระบบ SMART GRID ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการจัดหาไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพยั่งยืน มีคุณภาพบริการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ SMART GRID คือ การพัฒนาโดยมุ่งเน้น ยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (SMART SYSTEM) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (SMART LIFE) และ การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GREEN SOCIETY)

  โครงการพัฒนาโครงข่าย SMART GRID ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการด้าน SMART GRID แห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการคัดเลือก เนื่องจากได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและความพร้อมในหลายๆ ด้าน อันได้แก่ เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจจึงมีความต้องการไฟฟ้าสูง มีการกระจายของผู้ใช้ไฟฟ้าหลายกลุ่ม (บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานโรงแรม ภาคธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม) ลักษณะชุมชนมีทั้งพื้นที่หนาแน่น พื้นที่เบาบาง พื้นที่ชนบท รวมถึงพื้นที่เกาะ จึงเหมาะสมกับการทดสอบการผสมผสานกันของเทคโนโลยีการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ นอกจากนี้เมืองพัทยายังมีนโยบายที่จะพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จึงมีความเหมาะสมในการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสารที่ค่อนข้างพร้อมอยู่แล้ว โดยโครงการฯดังกล่าวจะดำเนินการติดตั้ง Smart Meter ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด เพื่อรองรับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นใหม่ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของพัทยาในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5167 และ 038 455086

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150