• เมืองพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  เมืองพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  เมืองพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  เมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนาธรรม เพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง โดยการจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาในปีนี้ กำหนดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมงานประเพณีตามวิถีของไทย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์งานฝีมือและรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานจะเน้นเป็นแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
  การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ

  1. ระดับประถมศึกษา ผู้ประกวดต้องเป็นนักเรียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ประกวดต้องเป็นนักเรียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   การประกวดหนูน้อยนพมาศเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   1.ส่งในนามของหน่วยงาน ภาครัฐหรือองค์กร ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ห้างร้านหรืออิสระ
   2.เด็กหญิงอายุ ตั้งแต่ 7-9 ปี บริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 -31 ธันวาคม 2555)
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอบางละมุง
  4. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
  5. ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการประกวด
  6. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศที่เมืองพัทยาจัดขึ้น
  7. ส่งในนามหน่วยงานหรืออิสระ

  ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่รางวัลจากเมืองพัทยา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้- 31 ตุลาคม 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 0 03825 3327ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150