• ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 11/2562 พร้อมเสนอบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำ Master Plan เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในอนาคต

  ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 11/2562 พร้อมเสนอบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำ Master Plan เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในอนาคต

  ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 11/2562 พร้อมเสนอบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำ Master Plan เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในอนาคต

  วันนี้ (17 ต.ค.2562) ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าทุกภาคส่วนควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยการทำ Master Plan เพื่อให้สามารถทราบการดำเนินการในแต่ละจุดทั่วเมืองพัทยาว่ามีส่วนไหนแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ และแผนงานในอนาคตกำลังดำเนินการทำอะไร เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน กระทบต่อการสัญจร การดำเนินชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเมืองพัทยาจะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ ซึ่งในอนาคตก่อนจะมีการดำเนินการในส่วนใดๆก็ตามจะมีการแถลงข่าวแจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการในการควบคุมการดำเนินการของทุกๆส่วนต่อไป โดยเมืองพัทยาจะนัดประชุมทุกภาคส่วน เพื่อลงรายละเอียดในส่วนของการดำเนินงานบรรจุใน Master Plan ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดในพัทยาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150