• ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  วันนี้ (25 ต.ค. 62) ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับการกู้ภัยทางทะเล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบบริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษรุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 29 ตุลาคม 2562 เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ตลอดจนบทบาทของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่น่าสนใจ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150