• พิธีเปิดอบรมเทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0

  พิธีเปิดอบรมเทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0

  พิธีเปิดอบรมเทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0

  วันนี้ (29 ต.ค.62) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0 โดยมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 160 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยากลาง

  ตามที่เมืองพัทยาอนุมัติให้สำนักการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร: เทคนิคการสื่อสารเกี่ยวกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการล้อเลียนกลั่นแกล้งในโรงเรียน การช่วยเหลือ และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 160 คน แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 80 คนใช้เวลาในการอบรม 2 วันดังนี้ กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา. 2, 3, 4, 10 และ 11 เข้าอบรมในวันนี้ ส่วนกลุ่มที่ 2 จะเป็นโรงเรียนเมืองพัทยา 1,4,5,6 และ 8 เข้าอบรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวินัดดา ปิยศิลป์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนเพลินพัฒนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150