• ประชุมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ประชุมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ประชุมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันนี้(7 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ และของที่ระลึกแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 โดยมี นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยได้แพร่ระบาดมากขึ้น เป็นปัญหาที่ทำลายเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศชาติ แต่เนื่องจากเป็นปัญหายาเสพติดมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนในการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการจับผู้ค้าและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานั้น กลับพบว่า ผู้เสพที่เข้ารับการบำบัดรักษามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกือบร้อยละ 50 เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และถึงแม้ว่าจะมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ จึงควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จึงต้องมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในทุกๆด้านที่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและป้องกันสารเสพติด

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้จัดประชุมพัฒนาการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูฯการติดตามและผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณปี 2563 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง อันจะส่งผลดีต่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150