• ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ จำนวน 10 ท่าน ขับเคลื่อนความสมดุลย์ในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

  ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ จำนวน 10 ท่าน ขับเคลื่อนความสมดุลย์ในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

  ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ จำนวน 10 ท่าน ขับเคลื่อนความสมดุลย์ในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

  วันนี้ (6 พ.ย. 62) เมื่อเวลา 14.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการพิจารณาหารือการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด และแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ผู้นำและผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา ทั้ง 42 ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ปัจจุบันสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองที่เน้นความทันสมัยมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว การประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตเป็นไปแบบเร่งรีบ ขาดความเอื้ออาทร ไม่มีการประสานทำงานแบบร่วมมือร่วมใจ จึงเป็นความเติบโตที่ขาดความเป็นมิตรต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาทุกๆส่วนให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บนพื้นฐานของความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายส่วนประกอบด้วย โดยเสนอให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด ขึ้น โดยวันนี้มีการแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน จำนวน 10 ท่าน เพื่อทำหน้าที่แก้ปัญหาในด้านการทำมาหากินที่เหมือนหรือคล้ายๆ กัน หรือความต้องการบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามลำพัง หรือตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าที่แต่ละคนเคยได้ จากการดำเนินกิจการเองตามลำพัง โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. นายศราวุร บรอฮีมี
  2. นายสุจินต์ หนองใหญ่
  3. นายสรศักดิ์ ทวงบงเพ็ชร
  4. นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์
  5. นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ
  6. นางศรีวิสา ปลื้มสุข
  7. นางสตกร สัณหรนัง
  8. นางสาวกัญฐณา พรชัย
  9. นายสมทรง ตาสี
  10. นายสมศักดิ์ สุวรรณทรงขาว
   ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150