• สมาคมตาบอดชาวอีสาน จัดกิจกรรม Bike For Donation “ปั่นไปปัน สานใจให้คนตาบอดสูงวัยอีสาน” ณ ชายหาดพัทยา หารายได้สร้างที่พักแก่คนตาบอดสูงวัยที่ขาดผู้ดูแล

  สมาคมตาบอดชาวอีสาน จัดกิจกรรม Bike For Donation “ปั่นไปปัน สานใจให้คนตาบอดสูงวัยอีสาน” ณ ชายหาดพัทยา หารายได้สร้างที่พักแก่คนตาบอดสูงวัยที่ขาดผู้ดูแล

  สมาคมตาบอดชาวอีสาน จัดกิจกรรม Bike For Donation “ปั่นไปปัน สานใจให้คนตาบอดสูงวัยอีสาน” ณ ชายหาดพัทยา หารายได้สร้างที่พักแก่คนตาบอดสูงวัยที่ขาดผู้ดูแล

  วันที่ (7 พ.ย. 62) เมื่อเวลา 08.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนในพิธีปล่อยแถวปั่นจักรยาน ภายใต้โครงการ Bike For Donation ปั่นไปปัน สานใจให้คนตาบอดสูงวัยอีสาน ซึ่งจัดโดยสมาคมตาบอดชาวอีสาน ณ บริเวณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง

  ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก จากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าประเทศไทจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ60ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชีย ที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นการมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะด้องเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่กำลังจะมาถึง

  สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 3,000 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความสามารถของครอบครัวในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงใย ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ สมาคมตาบอดชาวอีสาน จึงได้จัดกิจกรรม Bike for donation “ปั่นไปปัน สานใจให้คนตาบอดสูงวัยอีสาน” ในการส่งเสริมด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมทั้งจัดหารายได้สร้างที่พักอาศัยให้แก่คนตาบอดสูงวัยที่ขาดผู้ดูแล และเป็นสถานที่สร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคนตาบอดสูงวัยชาวอีสาน พร้อมทั้งสร้างให้คนในสังคมเกิดความเกื้อกูลกัน ขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150