• พิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา

  พิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา

  พิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา

  วันนี้ (14 พ.ย.62) เวลา 13.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ ทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา จำนวน 160 คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ได้แปรเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงต่อมวลมนุษย์ เมืองพัทยาจึงได้จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนครบทุกมิติ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟู ให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน ในด้านของการป้องกันควบคุมโรค การแพร่กระจายเชื้อโรค หากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดในชุมชนใดชุมชนหนึ่งประชาชนในชุมชนนั้นๆ ต้องรู้หลักของการควบคุมโรคเบื้องต้น โดยจัดให้มีระบบหรือทีมงานในการควบคุมโรคแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน

  ทีมสมาชิก SRRT เมืองพัทยา (Surveillance and rapid response team) เป็นทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว มีบทบาทและหน้าที่เบื้องต้น ดังนี้
  ๑. รายงานโรคหรือเหตุผิดปกติการเกิดโรคในชุมชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
  ๒. สามารถสอบสวนโรคและภัยสุขภาพที่พบบ่อยในพื้นที่ พร้อมดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้น
  ๓. สามารถแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องโรคหรือภัยสุขภาพได้ทันท่วงที
  ๔. วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
  ๕. รวบรวมข้อมูลการเกิดโรคต่าง ๆ ในชุมชน
  การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล ยิ้มสบาย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทีมสมาชิกเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150