• แฟลช เอ็กซเพรส ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการในธุรกิจรับส่งพัสดุแห่งแรกในชลบุรี

  แฟลช เอ็กซเพรส ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการในธุรกิจรับส่งพัสดุแห่งแรกในชลบุรี

  แฟลช เอ็กซเพรส ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” สร้างอาชีพแด่ผู้พิการในธุรกิจรับส่งพัสดุแห่งแรกในชลบุรี

  วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 11.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน แฟลช เอ็กซเพรส สร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เปิด “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี โดยมีบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ กล่าวต้อนผู้ร่วมงาน ซึ่งมีนางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Country Partner กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) กล่าวที่มาของการเปิดศูนย์บริการแฟลซ โฮม ผู้พิการ และนายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิการพิเศษคุณพ่อเรย์ กล่าวถึงกล่าวถึงความเป็นมาของโรงเรียนฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา นักเรียน ครู อาจารย์ สื่อมวลชน ณ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา

  แฟลช เอ็กซเพรส ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ เดินหน้าสร้างประโยชน์แก่สังคม เปิดศูนย์บริการ “แฟลช โฮม ผู้พิการ” แห่งแรกในชลบุรี โดยตั้งเป้าสร้างอาชีพแด่ผู้พิการได้อย่างยั่งยืน

  นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Country Partner กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) ในฐานะผู้ให้บริการด้าน E-Commerce แบบครบวงจร มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร และสังคม ด้วยเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้พิการมีศักยภาพในการทำงานที่ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป จึงต้องการสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว จึงร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี สร้างศูนย์บริการ “Flash Home ผู้พิการ” โดยตั้งใจให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำธุรกิจขนส่งสินและฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา Flash Home ผู้พิการ ขึ้นอีกหนึ่งโครงการ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่ารวมแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการมาร่วมปฏิบัติงาน ในฐานะพนักงานของบริษัททำหน้าที่ดูแลงานรับส่งพัสดุต่างๆ โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์การทำงาน พร้อมทั้งรูปแบบของงานให้เหมาะสมกับผู้พิการ ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะสัมผัสได้ถึงความมีมาตรฐานในการทำงานของคนกลุ่มนี้ที่เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไป ซึ่งที่โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี นี้ถือเป็นสาขานำร่องแห่งแรก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายเพิ่มไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป สำหรับการสร้างอาชีพแด่ผู้พิการถือเป็นการลดช่องว่าง และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมุ่งหวังให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ให้สามารถยืนหยัดและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างยั่งยืน และมีความสุขตลอดไป

  นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มีเด็กนักเรียนพิเศษที่พิการทางร่างกายและเด็กออทิสติกอยู่ประมาณ 170 คน โดยนอกจากทางโรงเรียนจะเป็นทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในตำราให้เด็กๆเหล่านั้นแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหน้าที่ส่งเสริมในด้านการสร้างอาชีพและสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่เด็กๆผู้พิการเหล่านั้น ให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งการเปิดศูนย์บริการ Flash Home ผู้พิการ ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ที่สนใจในธุรกิจรับส่งพัสดุที่ไม่เคยมีมาก่อน และนับเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงเรียน เพื่อนำมาใช้ในกาพัฒนามูลนิธิพระมหาไถ่ ตลอดจนเป็นทุนสนับสนุนเพื่อการดูแลคนพิการในอนาคต และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150