• ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

  วันนี้ (15 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 1 -11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 231 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแนะนำ เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ที่มาดำรงตำแหน่งวันนี้เป็นวันแรก โดยดูแลรับผิดชอบ สำนักการคลัง สำนักการสาธารณสุข (เฉพาะส่วนบริการสาธารณสุข ส่วนควบคุมโรคส่วนสร้างเสริมสุขภาพ และส่วนสุขาภิบาลอนามัย) สำนักการศึกษา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ ต่อไป
  หลังจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาตามวาระต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาความสะอาด โดยมอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดูแลรักษาความสะอาด สำหรับภายในโรงเรียน มอบหมายให้สภานักเรียนเป็นหูเป็นตา ค่อยดูแล พร้อมเดินหน้าดำเนินการ 5 ส. เพื่อเป็นการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีมอย่างมีระเบียบวินัย และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ด้วยหลักและวิธีการปฏิบัติการ 5 ส. พร้อมรายงานผลการดำเนินต่อคณะผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี มีบรรยากาศที่น่าเรียน น่าศึกษาได้ และในเวลาต่อมาได้มีการร่วมกันพิจารณา การจัดกิจกรรมประกวด “นวัตกรรมผลงานยอดเยี่ยม” (Best Practice) สู่การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 และการส่งบทความงานวิจัย นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา เพื่อเผยแพร่ลงวารสารการศึกษาไทย (CBC Journal) ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้สำนักการศึกษารวบรวมสรุปปัญหาของแต่ประเด็นการจัดโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันหาแนวการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150