• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  วันนี้ (20 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมการประชุม โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เมืองพัทยาได้รับโอนเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม พนักงานเทศบาลตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง สังกัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด มาเป็นพนักงานเมืองพัทยา ตำแหน่งรองปลัดเมืองพัทยา นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และต่อจากนั้นได้มีการเสนอญัตติ เกี่ยวกับเรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในการที่เมืองพัทยามีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา ในการขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นหรือผู้เข้าร่วมกับบุคคลอื่นกระทำกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ ในกรณีเช่นนั้นผู้กระทำกิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทน ที่เกี่ยวกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยา ตามอัตราที่ได้ทำความตกลงกับเมืองพัทยาได้ ซึ่งมติในประชุมเห็นชอบอนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150