• ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรีเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรีเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรีเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1

  วันนี้ (22 พ.ย.62) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดชลบุรี เมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ครั้งที่ 1 โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมโครงการชลบุรีพัทยาเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC โดยมีการประชุม “ชลบุรีเมืองศิลปะ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และการประชุม “ชลบุรี พัทยาเมืองศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองพัทยา ได้มีมติเห็นชอบในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม โดยมีข้อสรุปว่า “โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของชลบุรีพัทยา ให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย EEC จากรากเดิม ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชลบุรีและความเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของพัทยา เมืองระดับโลก ให้ได้รับการยกระดับเป็นเมืองน่าท่องเที่ยว น่าอยู่ ทางสุนทรีทางธรรมชาติและทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างมีดุลยภาพบนพื้นที่เขต EEC ด้วยการนำศิลปะออกแบบและหัตถกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในเขตเมืองนานาชาติชลบุรีพัทยา บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจของชุมชน และสังคมทุกภาคส่วน โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโครงการชลบุรี พัทยาเมืองศิลปะร่วมสมัย EEC และดำเนินการให้เกิดผลเชิงปฏิบัติมีความเป็นรูปธรรมต่อไป

  โดยในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯร่วมพิจารณา “โครงการชลบุรีพัทยาเมืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย EEC ” แผนการดำเนินการกิจกรรมปี 2563 ในการส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ประชากรและเยาวชน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ ทรัพยากรท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นศิลปะออกแบบและหัตถกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150