• ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  วันนี้( 26 พ.ย.62)เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถานประกอบการและชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมานแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

  สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยมีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี” ด้วยการเล็งเห็นว่าภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ฐานผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการพัฒนา ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อีอีซี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่อีอีซีใน 3 จังหวัดดังกล่าว เพื่อเป้าหมายไปสู่การท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุขภาพ เน้นพื้นที่พัทยา สัตหีบ และระยองเป็นแกนการพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นสนามบินอู่ตะเภาเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม​ โดยเฉพาะการกำจัดขยะตามแนวชายฝั่งทะเลและการท่องเที่ยวสำคัญ โดยที่ “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา” เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม

  ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษา “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา” เพื่อมุ่งหวังให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮายเมืองพัทยามีความยั่งยืน สมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองพัทยา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป แต่ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของโครงการพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮายที่เมืองพัทยาจะดำเนินการขึ้น โดยการร่วมลงทุนจากภาคเอกชนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโต พร้อมด้วยศักยภาพในการพัฒนาทั้งในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ตามแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภายใต้นิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (The Word Class Green innovative Tourism City)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150