• เมืองพัทยาจัดประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เดินหน้าดูแลคนไทย 5 กลุ่มวัย

  เมืองพัทยาจัดประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เดินหน้าดูแลคนไทย 5 กลุ่มวัย

  เมืองพัทยาจัดประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เดินหน้าดูแลคนไทย 5 กลุ่มวัย

  วันนี้ (26 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยน สู่การสร้างความรอบรู้สุขภาพในพื้นที่เขตเมืองพัทยา โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กรมอนามัยโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุมีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Smart city by Health literacy) มาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อนำไปวางแผน ในการสร้างความรอบรู้สุขภาพในเขตเมืองร่วมกัน ทั้งนี้มีข้อเสนอในการพัฒนาตามกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือ Health literacy ในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยจะเป็นการวัดผลโครงการปัจจุบันเพื่อประเมินพฤติกรรม และความคาดหวังของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆ เพื่อใช้ต่อยอดความรู้ ขับเคลื่อนให้เกิดชมรมผู้สูงอายุที่มีความหลายหลายในทุกๆพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่ชมรมรอบรู้สุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150