• เมืองพัทยา ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำ ยื่นขอรับในอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  เมืองพัทยา ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำ ยื่นขอรับในอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  เมืองพัทยา ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำ ยื่นขอรับในอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ด้วยเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดทำระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 7 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ณ วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2562 นั้น

  เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 มาตรา 62 มาตรา 64 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542 ประกอบข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 แห่งข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจอดเรือ เทียบเรือและการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ เมืองพัทยาจึงยกเลิกประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การจอดเรือเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือเรือทุกประเภท
   -ใบอนุญาตรายปี 1,000 บาท/ปี/ลำ
   -ใบอนุญาตรายเดือน 100 บาท/เดือน/ลำ
  2. ค่าธรรมเนียมการจอดเรือ
   2.1 เรือโดยสารประจำทาง
   -เรือหางยาว 30 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -ขนาดไม่เกิน 200 ที่นั่ง 200 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -ขนาดตั้งแต่ 201 ถึง 250 ที่นั่ง 250 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -ขนาดตั้งแต่ 251-400 ที่นั่ง 350 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   2.2 เรือขนส่งสินค้าสัมภาระ
   -เรือหางยาว 30 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือรถยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส 300 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือยนต์ที่มีขนาดเกิน 30 ต้นกรอสแต่ไม่เกิน 60 ตันกรอส 500 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือยนต์ที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป 1,500 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือประมง 350 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   2.3 เรือประเภทอื่นๆ
   -เรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว 100 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือสปีดโบ๊ทสาธารณะที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส 100 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือสปีดโบ๊ทสาธารณะที่มีขนาดเกิน 30 ตันกรอสแต่ไม่เกิน 60 ตันกรอส 150 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรือสปีดโบ๊ทสาธารณะที่มีขนาดเกิน 60 ตันกรอสขึ้นไป 200 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
   -เรืออื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนด 50 บาทถึง 300 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)/ลำ
  3. ค่าธรรมเนียมเทียบถ้าค้างคืน (ตั้งแต่ 19.00 น.ถึง 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น)
   -เรือหางยาว 50 บาท/คืน/ลำ
   -เรือทุกประเภท 500 บาท/คืน/ลำ
  4. ค่าบรรทุกสิ่งของบนสะพาน
   -รถพลังงานไฟฟ้า 30 บาท/เที่ยว (ไป-กลับ)
   -รถ 4 ล้อ 200 บาท/เที่ยว(ไป-กลับ)
   -รถเกินกว่า 4 ล้อ 500 บาท-เที่ยว(ไป-กลับ)

  สำหรับการยื่นขอรับใบอนุญาตเทียบเรือ ณ สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ตามระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เมืองพัทยาจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือหรือยานพาหนะทางน้ำผู้ใดประสงค์จะใช้สะพานท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตเทียบเรือต่อ”นายท่า” ณ ที่ทำการฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล(แหลมบาลีฮาย)ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ส่วนหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องนำไปยื่นในวันขออนุญาตมีดังนี้

  1. แบบคำร้องขออนุญาตเทียบเรือ(แบบ ช.ท.1) ขอรับได้ที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเลเมืองพัทยาจำนวน 1 ฉบับ
  2. กรณีบุคคลธรรมดา
   -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเรือ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   -สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเรือ พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. กรณีนิติบุคคล
   -สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองสำเนา(ออกไม่เกิน 1 เดือน)จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนเรือไทย พร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.53) จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือพร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.95) จำนวน 1 ฉบับ
   6.สำเนาใบสำคัญรับรองการตรวจเรือพร้อมรับรองสำเนา(แบบ ตร.20-1ก) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเล พร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.103)หรือสำเนาประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศพร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
   8.สำเนาประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์พร้อมรับรองสำเนา(แบบ บ.104-1) จำนวน 1 ฉบับ
   9.ภาพถ่ายเรือด้านความยาวเรือขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว(โปสการ์ด)จำนวน 1 ภาพ
  7. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์จากเจ้าของเรือและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด (กรณีเจ้าของเรือไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
  8. กรณีเรือต่างชาติ
   11.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าจำนวน 1 ฉบับ
   11.2 สำเนาหนังสือรับรองจากกรมศุลกากรจำนวน 1 ฉบับ
   11.3 สำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 1 ฉบับ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3848 8135 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150