• 16 ธ.ค. นี้ เชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way) ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา

  16 ธ.ค. นี้ เชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way) ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา

  16 ธ.ค. นี้ เชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way) ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลและการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนายังขาดทิศทางและการบูรณาการแผนที่มีประสิทธิภาพ เมืองส่วนใหญ่เติบโตไปตามธรรมชาติ การใช้ที่ดินมีความหนาแน่น เฉพาะพื้นที่สองข้างทางขาดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับที่อยู่อาศัย เช่นระบบการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีพื้นที่บริการอยู่อย่างจำกัดและไม่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่ชั้นในและพื้นที่ย่านชานเมืองเกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง สำหรับการขนส่งสินค้ายังคงพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งได้เพิ่มปริมาณการแออัดการสัญจรบนถนนมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ความสามารถการรองรับของถนนมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ไม่นับรวมปัญหาด้านมลภาวะอากาศ อุบัติเหตุคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น

  เมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการ เพื่อจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน และเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือเอกชนผู้ลงทุนพ. ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบกรอกรายละเอียดของโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะในรูปภาพรถไฟฟ้ารางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

  ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการฯ จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ จากนายกฤษฎา พลทรัพย์ สถาปนิก และการชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนายประพัตร์ กรังพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และขอบเขตดำเนินงานการส่วนร่วมของประชาชน จากนางสาวมนชนก วิทรมะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับในครั้งนี้นำเสนอในขั้นตอนต่อไป

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ ผู้ประสานงานโครงการฯ นายธีร์ไชยารัช เอี่ยมหนู หมายเลขโทรศัพท์ 087 0175557 และ นางสาว ปนัดดา แดงเผือก หมายเลขโทรศัพท์ 092 5594689

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150