• 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงาน ประสานความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

  20 กระทรวง และ 4 หน่วยงาน ประสานความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

  20 กระทรวง และ 4 หน่วยงาน ประสานความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

  เมื่อวันที่ (4 ธ.ค. 62) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน Power UP ประสานพลังออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการของประชาชน โดยมีส่วนราชการ ทั้ง 24 หน่วยงาน หน่วยงานเครือข่าย ของกรมพลศึกษาและนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมชมการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและเครือข่ายด้านนันทนาการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพลศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง จึงเล็งเห็นว่าเรื่องสุขภาพของประชาชน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงได้จัดงาน Power UP ประสานพลังออกกำลังสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ ของประชาชน ขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานสร้างความสนใจและความรักในกีฬาพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขของไทย โดยใช้การกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเล่นกีฬาและส่งเสริมนันทนาการ ดังนี้

  1. ให้หน่วยงานต่างๆ เปิดให้บริการสนามกีฬา (ถ้ามี) หรือสถานที่สำหรับออกกำลังกายให้สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม
  2. ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสามารถนำไปบอกต่อให้กับประชาชนได้
  3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการเพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนได้
   ซึ่งภายในงานฯ นอกจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้วยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและเครือข่ายด้านนันทนาการ และกิจกรรมเสวนาบนเวที ในหัวข้อเกี่ยวกับ การเสวนา พาทีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร ให้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150