• สสปน.หรือ TCEB เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นโครงการ การศึกษาตลาดและความพร้อมของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์

  สสปน.หรือ TCEB เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นโครงการ การศึกษาตลาดและความพร้อมของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์

  สสปน.หรือ TCEB เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็นโครงการ การศึกษาตลาดและความพร้อมของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์

  วันนี้ (12 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังการแสดงความคิดเห็นโครงการ การศึกษาตลาดและความพร้อมของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ โดยมีนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโสงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สสปน. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ซึ่งมีคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของหน่วยงานจากจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  เมืองพัทยา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้หลักก็มาจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่หลั่งไหลมาเยือน อย่างไม่ขาดสาย จึงทำให้เมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดฮิตเสมอมา ด้วยความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้วยธรรมชาติของเมืองที่มีการพัฒนาทุกด้านอย่างเมืองพัทยา สามารถดำเนินการได้อย่างเท่าทัน ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ในวันนี้จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อการรับฟังแสดงความคิดเห็นโครงการ การศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการจำนวน 50 องค์กรหลัก โดยเป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของหน่วยงานจากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงวุฒิ อาทิ ดร.ชำนาญ งามมณี การลงทุน สำนักงานศูนย์วิจัย มธ. บรรยายเกี่ยวกับ การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด รศ.พีรดร แก้วลาย หัวหน้าโครงการฯ แนะนำโครงการและนำเสนอผลการการศึกษาเบื้องต้นของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการฯ ซึ่งรวมถึงขอบเขต เป้าหมายของโครงการ รวมถึงลักษณะการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการฯ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ที่เกี่ยวกับโครงการทั้งในประเด็นรูปแบบของอุตสาหกรรมไมซ์ ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล และความคืบหน้าของโครงการในภาพรวม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถเสนอความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม และมีการแยกกลุ่ม เพื่อทำการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งช่วงหลังวันจัดประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับคณะทำงานได้ภายหลังอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประมวล เพื่อสรุปรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150