• เมืองพัทยาขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี

  เมืองพัทยาขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี

  เมืองพัทยาขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี ประจำปี

  กำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีประจำปี สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา และอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี โดยส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เมืองพัทยาได้กำหนดแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมืองพัทยาไว้ดังนี้

  1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
  • ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ภายในเดือน พฤศจิกายน ของปี
  • ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไขภายในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ของปี
  • เมืองพัทยาประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการจัดเก็บภายใน เดือน ธันวาคม – มกราคม ของปี
  • แจ้งการประเมินราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปี
  • รับชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของปี
   ประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ลดความเหลื่อมล้ำผู้มีทรัพย์สินมูลค่าสูง มีภาระต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำ ซึ่งจะทำให้ลดการความเหลื่อมล้ำในสังคม
  • เพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี
  • เพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่นมีการลงทุนและการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพต่อประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีการตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่น รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินภาษีซึ่งเก็บจากประชาชนในพื้นที่ ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล
   ตรงกับความต้องการของประชาชน
  1. ภาษีป้าย
   ป้ายที่ต้องชำระภาษี หมายถึงป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า
   กำหนดการชำระภาษีตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม ของปี
  2. ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2475 ยังคงทำการจัดเก็บในรายที่ยังไม่ได้ชำระค่าภาษี ทางเมืองพัทยาจะทำการจัดเก็บจนครบถึงปี 2562
  3. ภาษีบำรุงท้องที่
   เป็นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ปี 2508 ยังคงทำการจัดเก็บในรายที่ยังไม่ได้ชำระค่าภาษี
   ทางเมืองพัทยาจะทำการจัดเก็บจนครบถึงปี 2562
  4. ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เก็บตามอัตราการใช้น้ำประปา รับชำระเป็นรายเดือน
  5. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ ชำระตามปริมาณขยะ รับชำระเป็นรายเดือน
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกแก่ประชาชน เมืองพัทยาจึงได้ขยายเวลาการให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3148-149-153 , 0-3825-3151 , 0-3825-3100 ต่อ 4064 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150