• เมืองพัทยาจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563

  เมืองพัทยาจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563

  เมืองพัทยาจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563

  วันนี้ (12 ธ.ค.62) 13.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563 ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา
  เข้าร่วมเป็นเกียรติ และมีนางสาว พรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกล่าวรายงานวัตุประสงค์ โดยมีผู้แทนชุมชนเมืองพัทยาจาก 42 ชุมชน จำนวน 210 คน และผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆของเมืองพัทยา ประกอบด้วย สำนักปลัดเมืองพัทยา สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา สำนักการช่าง สำนักการช่างสุขาภิบาล สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กำหนดการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
  ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563
  เกิดจากคนในชุมชนรวมตัวกันจัดทำกิจกรรมพัฒนาตามความต้องการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันโดยกำหนดแนวทางและกิจกรรมที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก นำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเอาชนะความยากจน ยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่องโดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนตามโครงสร้าง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  โดยวันนี้สำนักพัฒนาสังคมได้เชิญผู้แทนชุมชนเมืองพัทยาร่วมจัดทำแผนชุมชน จำนวน 210 คน จาก 42 ชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ระดมความคิด ความต้องการ และร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150