• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา ให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และสง่างาม

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา ให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และสง่างาม

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา ให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และสง่างาม

  เมื่อวันที่ (16 ธ.ค.62) เวลา 14.30.น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่ก่อนวันจัดพิธีฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 × 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  จังหวัดชลบุรี พิจารณาแล้วเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี สำหรับเมืองพัทยามีจำนวนประชากรตามครัวเรือน ทั้งสิ้น 155,000 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯให้ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และสง่างาม ในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ได้แก่ รองนายกเมืองพัทยา 4 คน เลขา / ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา 13 คน สมาชิกสภาเมืองพัทยา 8 คน ปลัด/รองปลัดเมืองพัทยา 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ (ระดับ ผอ.สำนัก/ ผอ.กอง / ผอ.ส่วน) 44 คน สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน ประธาน/รองประธานชุมชนเมืองพัทยา 42 ชุมชนรวม 84 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา 2 ศูนย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาล สต.บ้านเกาะล้าน สถานธนานุบาลเมืองพัทยา และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน รวม 172 คน ในการนี้เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันและเวลาดังกล่าวให้แต่งกาย ดังนี้

  • ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
  • จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
  • ประชาชน ชุดผ้าไทยสุภาพ โทนสีเหลือง
   สำหรับครัวเรือนที่จะเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯในอันดับต่อไปนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150