• โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way)

  โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way)

  โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way)

  วันนี้ (16 ธ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า (Tram Way) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ผู้จัดโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์การประชุมฯ ซึ่งมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต จากการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลและการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนายังขาดทิศทางและการบูรณาการแผนที่มีประสิทธิภาพ เมืองส่วนใหญ่เติบโตไปตามธรรมชาติ การใช้ที่ดินมีความหนาแน่น เฉพาะพื้นที่สองข้างทางขาดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างงานกับที่อยู่อาศัย เช่นระบบการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะมีพื้นที่บริการอยู่อย่างจำกัดและไม่ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่ชั้นในและพื้นที่ย่านชานเมืองเกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง ส่วนการขนส่งสินค้ายังคงพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก เป็นการเพิ่มปริมาณความแออัดการสัญจรบนถนนมากขึ้นไปอีก ในขณะที่ความสามารถการรองรับของถนนมีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ไม่นับรวมปัญหาด้านมลภาวะอากาศ อุบัติเหตุ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น

  เมืองพัทยาจึงดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการ เพื่อจัดหางบประมาณการก่อสร้างหรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเสนอโครงการจัดหางบประมาณการก่อสร้าง หรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนหรือเอกชนผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบกรอกรายละเอียดของโครงการนำร่องของระบบขนส่งสาธารณะในรูปภาพรถไฟฟ้ารางเบา หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นที่มีประสิทธิภาพในเส้นทางที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการฯ โดยได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ขึ้นในวันนี้ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ จากนายกฤษฎา พลทรัพย์ สถาปนิก การชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนายประพัตร์ กรังพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และขอบเขตดำเนินงานการส่วนร่วมของประชาชน จากนางสาวมนชนก วิทรมะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปิดท้ายด้วยการตอบข้อซักถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับในครั้งนี้นำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150