• มาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา

  มาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา

  มาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา

  ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยช่วงวันดังกล่าวมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา และมีการเดินทางสัญจรทางน้ำเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้โป๊ะเทียบเรือ การใช้เรือ และประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ดังนี้

  1. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยให้แล้วเสร็จก่อนวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้แก่
   1.1. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่เทียบเรือสามารถรับน้ำหนัก โดยติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
   1.2. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพมีความยาวอย่างน้อย 25 เมตร และต้องติดไว้ในที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันท่วงที
   1.3. ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ทางเดิน ทางขึ้น-ลง ให้เพียงพอ
   1.4. จัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น – ลง ของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุกรณีพลัดตกน้ำได้ด้วย
  2. เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ทำการตรวจสอบเรือ และระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
   2.1. ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการขณะขึ้น-ลงเรือ
   2.2. จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำตัว เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที
   2.3. เรือโดยสารต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารในการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
   2.4. เรือทุกลำต้องเปิดโคมไฟเรือเดินตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ
   2.5. เรือทุกลำต้องบรรทุกคนโดยสาร หรือสิ่งของไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
   2.6. ในการนำเรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเดินเรือว่าง และให้ระมัดระวังไม่ให้เรือกีดขวางต่อการเดินเรือ หากมีสิ่งอื่นบดบังสายตาผู้ควบคุมเรือจะต้องแสดงสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟทุกครั้ง
   2.7. ขณะเรือแล่นสวนกันหรือแซงกับเรือลำอื่นในระยะใกล้ ให้ผู้ควบคุมเรือลดความเร็วของเรือลง เพื่อไม่ให้เกิดคลื่นของเรือกระทบ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่หรือคนอื่น
   2.8. ผู้ควบคุมเรือทุกลำต้องดูแล ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบนหัวเรือ ท้ายเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือ หรือกระทำการอื่นใดภายในเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ และให้ปฏิบัติตามกฎการเดินเรือโดยเคร่งครัด
   2.9. ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด และต้องควบคุมดูแลผู้โดยสารในเรือมีให้การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือหรือผู้โดยสารคนอื่น
  3. ผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือ ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
   3.1. การเดินเรือโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเรือเพื่อสวมใส่
   3.2. การแต่งกาย ควรใส่ชุดแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อและไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก
   3.3. การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะเทียบเรือสำหรับขึ้น – ลงเรือ จะต้องรอหรือจอดเทียบเรือเรียบร้อยก่อน โดยไม่ควรแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงไปในตัวเรือแล้ว ให้เดินเข้าไปภายในตัวเรือห้ามยืน หรือนั่งต่อท้ายเรือ หัวเรือ กาบเรือ และหลังคาเรือ หากพบว่ามีเรือลำใดมีผู้โดยสารหนาแน่นแล้วควรรอลำอื่นต่อไป
   3.4. ในขณะเรือเอียง หรือเรือโคลง อย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่น และอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจเป็นเหตุให้เรือล่มได้
   3.5. ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้
   3.6. ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ และขณะขึ้น – ลงเรือขอให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการเรือทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3841 1441

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150