• เมืองพัทยาขอความร่วมมือห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภทขึ้นบิน และห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ บริเวณพื้นที่การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020)

  เมืองพัทยาขอความร่วมมือห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภทขึ้นบิน และห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ บริเวณพื้นที่การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020)

  เมืองพัทยาขอความร่วมมือห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภทขึ้นบิน และห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ บริเวณพื้นที่การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020)

  เมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020) ในระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับประชาชนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยในภาพรวม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ร่วมงาน จึงขอความร่วมมือห้ามโดรน (Drone) ทุกประเภทขึ้นบินบริเวณพื้นที่การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020) ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2562 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยาและได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ. ศ. 2558 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการทางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเฉียบขาด โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 (1),(3)และมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จึงห้ามมิให้หาบเร่แผลลอยหรือผู้ใดปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ บริเวณพื้นที่การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2020) หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

  พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150