• เมืองพัทยาจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม ครั้งที่ 3

  เมืองพัทยาจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม ครั้งที่ 3

  เมืองพัทยาจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม ครั้งที่ 3

  วันนี้ (17 ธ.ค.62) เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม ครั้งที่ 3 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณพ. ศ. 2561-2563 ในการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกและลงนามสัญญาว่าจ้าง บริษัท วอเตอร์ดีเวลลัฟเม้นท์คอนซัลแท็นส์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ให้ดำเนินงานศึกษาสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของเมืองพัทยา ที่สอดคล้องและสอดประสานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ

  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานศึกษาสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการและสอดคล้องกับสภาพชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยความร่วมมือของจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา จึงได้จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยนำเสนอขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวคิดและแนวทาง ผลการจัดทำแผนแม่บท และผลการศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำหรับวันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผลการออกแบบรายละเอียดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150