• 27 ธ.ค. นี้…เมืองพัทยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  27 ธ.ค. นี้…เมืองพัทยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 × 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  โดยเมืองพัทยาได้รับมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 155,000 ครัวเรือน โดยจะมีพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ได้แก่ รองนายกเมืองพัทยา 4 คน เลขา / ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา 13 คน สมาชิกสภาเมืองพัทยา 8 คน ปลัด/รองปลัดเมืองพัทยา 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ (ระดับ ผอ.สำนัก/ ผอ.กอง / ผอ.ส่วน) 44 คน สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน ประธาน/รองประธานชุมชนเมืองพัทยา 42 ชุมชนรวม 84 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา 2 ศูนย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะล้าน สถานธนานุบาลเมืองพัทยา และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน รวม 172 คน

  ทั้งนี้เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันและเวลาดังกล่าวให้แต่งกาย ดังนี้

  • ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
  • จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
  • ประชาชน ชุดผ้าไทยสุภาพ โทนสีเหลือง

  สำหรับครัวเรือนที่จะเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯในอันดับต่อไปนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150