• เมืองพัทยาให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐรุ่นที่ 1

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐรุ่นที่ 1

  เมื่อวันที่ (18 ธ.ค. 62) เวลา 16.00 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานให้การต้อนรับ นายชาติ เทพแปง ผู้ชำนาญการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจ วิสาหกิจ พร้อมคณะฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐรุ่น 1 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวให้การต้อนรับฯ ซึ่งมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้ต้อนรับครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีกำหนดจัดกิจกรรม “หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์ สำหรับผู้บริหารภาครัฐรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติและความสำคัญของการดึงงานใหญ่ (Magic Event) มาจัดในประเทศไทย อันจะเป็นการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยมีผู้เข้าอบรมจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 28 องค์กร ประกอบด้วยผู้บริหาร กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ , กระทรวงการคลัง จากกรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร , กระทรวงต่างประเทศ , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงพลังงาน , กระทรวงพาณิชย์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , กระทรวงมหาดไทย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , กระทรวงยุติธรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศาลฎีกา , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข จากกรมควบคุมโรคและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงอุตสาหกรรม , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักงานนายกรัฐมนตรี จากสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมโรงแรมไทย เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการของเมืองพัทยา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับ “ความพร้อมของเมืองพัทยา (MICE City) กับการจัดงาน MICE ในพื้นที่ของเมืองพัทยา” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150