• ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามและเข้าค่ายฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค แก่สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังฯ SRRT

  ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามและเข้าค่ายฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค แก่สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังฯ SRRT

  ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามและเข้าค่ายฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค แก่สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังฯ SRRT

  วันนี้ (27 ธ.ค.62) เวลา 09.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ในการนี้ นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธาน SRRT ได้มอบหมวกและเสื้อ SRRT แก่นายกเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯเป็นจำนวนมาก อาทิ ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ ทีมสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  การอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามและเข้าค่ายฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค โรคภัยไข้เจ็บเป็นปัญหาที่สำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดจากการติดเชื้อโรคหรือเกิดจากโรคไร้เชื้อ ซึ่งมีผลกระทบบั่นทอนสุขภาพและความเป็นอยู่ สาเหตุอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเจริญหลากหลายที่เข้ามาสิ่งต่างๆจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่างใกล้ชิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสกระตุ้นจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชนในชุมชน โดยเน้นเป้าหมายหลักวิธีรู้เร็วรายงานเร็วและควบคุมโรคเร็ว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150