• สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  จากที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์คาริเบียน ชั้น 8 โรงแรมไบร์ทตัน แกรนด์ พัทยา โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาและที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 263 คน ในจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 240 คน (ไม่รวมเมืองพัทยา และที่ปรึกษา) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 133 คน มีประชาชนเห็นด้วย 21% ไม่เห็นด้วย 1 % ไม่แสดงความคิดเห็น 5% และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 70% ซึ่งสามารถสรุปข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ 1 มีประเด็นด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านวิศวกรรม
  • เส้นทางรถไฟฟ้าควรจะผ่านห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และถนนคนเดิน หากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ระบบโครงสร้างพื้นฐานจะสามารถรองรับได้หรือไม่ และหากเมืองพัทยามีการใช้ระบบขนส่งรถไฟฟ้า ขอเสนอแนะให้โครงการจัดจุดจอดรถรวมที่อำนวยความสะดวกให้รถสองแถว และรถแท็กซี่ด้วย
  • หากพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าบนดินแล้วมีผลกระทบต่อประชาชน ที่อยู่อาศัย ขอเสนอให้พัฒนาโครงการเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน
  • เห็นด้วยกับเรื่องจุดจอดรถ ขอเสนอให้ทำนอกเมือง และมีความคิดเห็นว่าระบบขนส่งมวลชนระบบเดิมที่มียังเป็นประโยชน์อยู่ เสนอให้โครงการฯ ทำระบบขนส่งที่รองรับผู้พิการ และอยากให้มีการอำนวยความสะดวกในบริเวณทางเดินเท้าด้วย
  • เมืองพัทยามีปัญหารถสองแถววิ่งเป็นสายไม่แน่ชัด และไม่ค่อยจอดรับ ทำให้ประชาชนใช้ยานพาหนะส่วนตัว เห็นด้วยที่จะมีรถไฟฟ้าสาธารณะ อยากทราบเส้นทางไหนและรูปแบบที่ตั้งสถานี หากเป็นไปได้ขอเสนอแนะให้โครงการทำเป็นสถานีลอยฟ้า มีระยะห่างกันประมาณ 500 เมตร การออกแบบควรมีความทันสมัย และมีคุณภาพ อยากให้มีระยะเวลาการก่อสร้างที่รวดเร็ว และใช้พื้นที่ให้เหมาะสม
  • เห็นด้วยกับการที่จะมีรถไฟฟ้า เนื่องจากสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ดีมากขึ้น เพราะโครงการต่าง ๆ ตาม EEC ที่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนเข้ามาอาศัยในเมืองพัทยามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยามีปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชน และรถสองแถวจอดซ้อนคัน เสนอแนะให้โครงการฯ สร้างจุดจอดรถบริเวณพื้นที่ว่างรอบๆ สถานีรถไฟทั้ง 2 ฝั่ง และอยากให้มีการจัดระเบียบของระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนแล้วจึงพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
  • พื้นที่ก่อสร้างโครงการครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง ใช้ถนนเดิม หรือ ขยายถนนเพิ่ม ถ้าขยายถนนเพิ่มจะมีผลกระทบกับพื้นที่ของประชาชนส่วนใด อย่างไร จะมีการเวนคืนหรือไม่
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  • เสนอแนะให้เมืองพัทยาบูรณาการจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมแบบเบ็ดเสร็จ เสนอแนะให้โครงการฯ ศึกษาผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศ และเสียง ตลอดจนควรวางมาตรการป้องกันผลกระทบให้ดี
  1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
  • โครงการรถไฟฟ้าเคยจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ได้มีการคัดค้าน เนื่องจากกังวลว่าจะไม่มีผู้โดยสารใช้บริการ สิ้นเปลืองพื้นที่ และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น ซึ่งระบบขนส่งรถไฟฟ้าแตกต่างกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว ที่สามารถรับส่งผู้โดยสารตามตรอกซอยได้ ในกรณีที่ประชาชนใช้ยานพาหนะส่วนตัว หากมีการจัดระบบขนส่งมวลชนที่ดี เช่น มีบริการที่จอดรถ มีเส้นทางการเดินรถที่เชื่อมต่อกับสถานที่ที่สำคัญในเมืองพัทยา ก็จะสามารถลดปัญหาประชาชนใช้ยานพาหนะส่วนตัวได้ ดังนั้นไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นราง หรือตอม่อ
  • ควรจะส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชน ให้ยอมรับและให้ความร่วมมือกับโครงการ ควรระบุพื้นที่และทำแผนให้ชัดเจน ถ้ามีผลกระทบกับประชาชนในส่วนใดให้แจ้งให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบนั้นๆ จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินงานโครงการ
  • อยากให้มีการจัดระเบียบขนส่งมวลชนแบบมินิบัสเชื่อมต่อทุกสาย และมีอาคารจอดรถบนถนนสายหลัก
  • เห็นด้วยที่จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี เพื่อรองรับโครงข่ายการคมนาคมของเมืองพัทยา

  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับฟังจากการนำเสนอข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ผู้ประสานงานจะนำเสนอที่ประชุม เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีต่อไป

  สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 087-0175557 นายธีร์ไชยารัช เอี่ยมหนู 092-5594689 นางสาวปนัดดา แดงเผือก และ 061-090482 คอนซัลท์ คอนแทค

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150