• เมืองพัทยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 × 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น

  เมื่อวันที่ (27 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา เมืองพัทยาได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่เมืองพัทยา โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในลำดับแรกของพิธีนั้น เป็นการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีโดย นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หลังจากนั้นประธานในพิธีถวายความเคารพและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกับผู้ร่วมพิธี และในลำดับต่อไปประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพานครั้งละหนึ่งชุดสำหรับผู้เข้ารับแต่ละราย ซึ่งมีผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ครั้งนี้ จำนวน 172 คน ประกอบด้วย รองนายกเมืองพัทยา 4 คน เลขา / ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา 13 คน สมาชิกสภาเมืองพัทยา 8 คน ปลัด/รองปลัดเมืองพัทยา 2 คน หัวหน้าส่วนราชการ (ระดับ ผอ.สำนัก/ ผอ.กอง / ผอ.ส่วน) 44 คน สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน ประธาน/รองประธานชุมชนเมืองพัทยา 42 ชุมชนรวม 84 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา 2 ศูนย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาล สต.บ้านเกาะล้าน สถานธนานุบาลเมืองพัทยา และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

  สำหรับครัวเรือนที่จะเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในอันดับต่อไปนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150