• เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ฟรี จำนวน 2 ระยะ มีดังนี้
  ระยะที่ 1 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนี้
  -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 8 , 9 , 15 , 16 , 22 , 23 , 29 จำนวน 7 วัน รวม 21 ชั่วโมง
  -เดือน มีนาคม 2563 วันที่ 1 , 7 , 8 จำนวน 3 วัน รวม 9 ชั่วโมง
  โดยฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศนอกสถานที่ (Workshop) จำนวน 6 ชั่วโมงก่อนจบหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฐมนิเทศก่อนอบรมฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และประชุมสรุปโครงการและมอบวุฒิบัตรให้ผู้จบหลักสูตรตามโครงการฯ ที่มีเวลาอบรม 80% ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 21 ชั่วโมง ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน และระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ดังนี้
  -เดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 2 , 3 , 9 , 10 , 16 , 17 , 23 , 24 , 30 , 31 , จำนวน 10 วัน รวม 30 ชั่วโมง
  โดยฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศนอกสถานที่ (Workshop) จำนวน 6 ชั่วโมงก่อนจบหลักสูตร และต้องผ่านการสอบคัดเลือกวัดระดับความรู้ หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฐมนิเทศก่อนอบรมฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 และประชุมสรุปโครงการและมอบวุฒิบัตร ให้ผู้จบหลักสูตรตามโครงการฯ ที่มีเวลาอบรม 80% ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 21 ชั่วโมงขึ้นไป ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน ที่สนใจเข้ารับอบรม มีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สำหรับบุคคลที่เคยสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศกับเมืองพัทยาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดิมได้ เนื่องจากเป็นสูตรที่จัดอบรมทุกปี โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  5. วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) จากเมืองพัทยา เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) จำนวน 1 ฉบับ

  สำหรับกำหนดการเปิดรับสมัครมีดังนี้
  -ระยะที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) ในวันที่ 21 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  -ระยะที่ 2 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน)หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) ในวันที่ 21 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือโทรสอบที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 , 038 253281 และ 038 254090 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150