• 28 ม.ค. นี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  28 ม.ค. นี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  28 ม.ค. นี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องบงกช ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา

  อพท. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน ซึ่งได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2558 แต่เนื่องด้วยลักษณะของโครงการดังกล่าว เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ลำดับที่ 22 ท่าเทียบเรือรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส ความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 100 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานก่อสร้าง
  ดังนั้น อพท. จึงได้ประสานและโอนงบประมาณให้กรมเจ้าท่าดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว กรมเจ้าท่าจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการท่าเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน โดยได้กำหนดรูปแบบท่าเทียบเรือในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ คือ บริเวณท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน โดยองค์ประกอบของโครงการ ประกอบไปด้วย การก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราว การก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 20 เมตร ยาว 65 เมตร อยู่ที่ระดับความลึก -5.00 ม.รมทก. ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 14 เมตร ยาว 192 เมตร ติดตั้งโครงหลังคาเมทัลชีท ระบบกันการกระแทก หลักผูกเรือ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถจองตั๋วเรือขนส่งสินค้าพร้อมกับเรือโดยสารได้ โดยมีการออกแบบให้ ท่าเทียบเรือมีความยาว 65 เมตร สามารถจอดรถขนส่งสินค้าขนาด 30 เมตร ได้พร้อมกัน 2 ลำ และบริเวณสะพานทางเชื่อมท่าเทียบเรือยาว 192 เมตร กว้าง 14 เมตร ขยายจากเดิมที่มีความกว้าง 7 เมตร ทำให้สามารถจอดเรือท่องเที่ยวได้ 2 ฝั่ง และจอดเรือท่องเที่ยวได้ เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ไม่สามารถจอดได้ตลอดเวลาหลังจากการปรับปรุงท่าเทียบเรือจะสามารถจอดเรือเทียบท่าพร้อมกันได้ถึง 6 – 8 ลำ ทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

  ดังนั้นเพื่อเปิดรับฟังการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องบงกช ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการรวมกลุ่มเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการศึกษาในครั้งนี้ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในเสนอความคิดเห็น ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ต่อไป
  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ในการประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 099 4265655

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150